برچسب: اشنایی با برد آردوینو BT

arduino-esplora

بردهای دیگر آردوینو

تعداد بردهای اردوینو بسیار زیاد است و مهمترین انها توضیح داده شد در ادامه تعدادی دیگر از این بردها جهت اشنایی قرار داده شده است   آردوینو Yun :   آردوینو Esplora :   آردوینو Robot :   آردوینو Mega ADK...

محبوبترین مطالب