برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش 1

1

اموزش برنامه نویسی میکروکنترلر avr و اردوینو (جلسه دوم)

عملگرهای حسابی :

عملگر توضیحات مثال نتیجه
* ضرب 3*2 6
/ تقسیم 18/2 9
+ جمع 5+2 7
تفریق 3-1 2
% باقیمانده تقسیم 21%9 3
(pow(x,y توان (pow(2,5 32=(5)^2
(log(x لگاریتم طبیعی (log(10 2.302
(sqrt(x رادیکال (sqrt(4 2
(abs(x قدر مطلق (abs(-4 4=|4-|
(exp(x ex (exp(0 1
(sin(x سینوس
(cos(x کسینوس
(tan(x تانژانت

نکته : در زبان c زاویه باید برحسب رادیان وارد ارگومان شود ( در sin و cos و …)

فرمول تبدیل درجه به رادیان :

12549

عملگرهای یگانی :

عملگر توضیحات مثال نتیجه
! not منطقی (0)! 1
~ مکمل یک 0x55~ 0xAA
+ جمع b=+a b=b+a
تفریق b=-a b=b-a
++ افزایش یک واحد ++a a=a+1
کاهش یک واحد –a a=a-1
& ادرس b=&a ادرس a را در b میریزد
* محتوای ادرس b=*a محتوای a را در b میریزد

 

جلسه 1 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: انواع متغیر در زبان C

جلسه 3 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۲

جلسه 4 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۳

جلسه 5 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: حلقه های تکرار

جلسه 6 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: جملات شرطی

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید