برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش 3

0

اموزش برنامه نویسی میکروکنترلر avr و اردوینو (جلسه چهارم)

عملگرهای بیتی :

با این عملگرها می توان روی یک بیت عمل مورد نظر را انجام داد. عملگرهای بیتی فقط بر روی متغیرهایی از نوع  char یا int عمل می کنند و بر روی متغیرهایی از نوع float ، double  void و یا سایر متغیرها قابل اجرا نیستند .

عملگر توضیحات
& AND
| OR
^ XOR
~ NOT
>>    شیفت به چپ       (shift left)
<<   شیفت به راست     (shift right)

نکته : به تفاوت عملگرهای & و | با عملگرهای && و|| توجه کنید , عملگرهای & و | بیتی هستند اما عملگرهای && و || منطقی هستند, یعنی یک مجموعه بیت را با یک مجموعه بیت مقایسه می کنند .

 

عملگرهای نسبت دهی :

عملگر مثال توضیحات معادل
= a=b انتساب
=* a*=b ضرب و انتساب a=a*b
=/ a/=b تقسیم و انتساب a=a/b
=% a%=b باقیمانده تقسیم و انتساب a=a%b
=+ a+=b جمع و انتساب a=a+b
=- a-=b تفریق و انتساب a=a-b
=& a&=b AND بیتی و انتساب a=a&b
=^ a^=b XOR بیتی و انتساب a=a^b
=| a|=b OR بیتی و انتساب a=a|b
=>> a<<=b شیفت به چپ و انتساب a=a<
=<< a>>=b شیفت به راست و انتساب a=a>>b

 

عملگر ?  

<عبارت 3>:<عبارت 2>?<عبارت1> = متغیر

اگر عبارت یک درست باشد , عبارت دو درون متغیر ریخته می شود و در غیر این صورت عبارت سه درون متغیر ریخته می شود .

تقدم عملگرها در زبان C :

()

!  ~  ++  —

/  *  %

+  –

>>  <<

>  <  =>  =<

==  =!

&

^

|

&&

||

?

=+  =-  =/  =%  =*

معرفی عملگرها تموم شد و از جلسه بعد کلمات کلیدی در زبان c ( همون for   while … ) را شروع میکنیم

 

جلسه 1 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: انواع متغیر در زبان C

جلسه 2 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۱

جلسه 3 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: عملگرها بخش ۲

جلسه 5 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: حلقه های تکرار

جلسه 6 : برنامه نویسی میکروکنترلر و اردوینو: جملات شرطی

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید