آموزش

ico-XOR-and-XNOR-Gates-emic

آشنایی با گیت های منطقی XOR و XNOR و معرفی آی سی آنها

در این پست از سایت اِمیک, با دروازه یا گیت منطقی XOR و گیت منطقی XNOR اشنا خواهیم شد. گیت XOR و XNOR هر کدام دارای دو ورودی و فقط یک خروجی می باشند. با...
ico-NOR-Gates-emic

آشنایی با گیت منطقی NOR و معرفی آی سی آن

در این پست از سایت اِمیک, با دروازه یا گیت منطقی NOR اشنا خواهیم شد. به طور کلی گیت های منطقی دارای یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی می باشند. با دادن صفر...
ico-NAND-Gates-emic

آشنایی با گیت منطقی NAND و معرفی آی سی آن

در این پست از سایت اِمیک, با دروازه یا گیت منطقی NAND اشنا خواهیم شد. به طور کلی گیت های منطقی دارای یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی می باشند. با دادن صفر...
ico-NOT-Gates-emic

آشنایی با گیت منطقی NOT و معرفی آی سی آن

در این پست از سایت اِمیک, با دروازه یا گیت منطقی NOT اشنا خواهیم شد. گیت منطقی NOT دارای یک ورودی و یک خروجی می باشد. با دادن صفر و یک منطقی به ورودی ان,...
ico-OR-Gates-emic

آشنایی با گیت منطقی OR و معرفی آی سی آن

در این پست از سایت اِمیک, با دروازه یا گیت منطقی OR اشنا خواهیم شد. به طور کلی گیت های منطقی دارای یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی می باشند. با دادن صفر...
ico-AND-Gates-emic

آشنایی با گیت منطقی AND و معرفی آی سی آن

در این پست از سایت اِمیک, با دروازه یا گیت منطقی AND اشنا خواهیم شد. به طور کلی گیت های منطقی دارای یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی می باشند. با دادن صفر...
ico-logic-gate-emic

آشنایی با گیت های منطقی

در این پست از سایت اِمیک, با گیت های منطقی (دروازه های منطقی) اشنا خواهیم شد. گیت های منطقی, اساس کار ماشین حساب ها, کامپیوترها, مدارهای کنترل و... هستند. به عبارت دیگر, یک کامپیوتر...
ico-Change system locale-emic

حل مشکل ناخوانا بودن متن فارسی در کدویژن و دیگر نرم افزارها

در این پست از سایت اِمیک, نحوه حل مشکل ناخوانا بودن متن فارسی در نرم افزار کدویژن و دیگر نرم افزارها توضیح داده شده است. این اموزش را به دلیل اینکه تعداد زیادی از...